Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/8/2018, muộn nhất 24/8/2018.

Ngày khai giảng thống nhất toàn thành phố Hà Nội vào ngày 5/9/2018.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/1/2018, học kỳ II trước ngày 25/5/2019 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Các trường THPT hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2019.

Bậc mầm non tựu trường và khai giảng vào ngày 5/9/2018; học kỳ 1 bắt đầu từ 6/9/2018 kéo dài đến 3/1/2019; học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 17/5/2019.

Bậc tiểu học: Học kỳ 1 kéo dài từ 6/9/2018 đến 3/1/2019; học kỳ 2 kéo dài từ 7/1/2019 – 17/5/2019.

Bậc THCS và THPT: Bắt đầu học kỳ 1 từ 15/8/2018 kéo dài đến 22/12/2019 ; học kỳ 2 kéo dài từ 25/12/2019 – 17/5/2019.

Giáo dục thường xuyên: Học kỳ 1 kéo dài từ 27/8/2018 đến 22/12/2018; học kỳ 2 kéo dài từ 24/12/2018 – 17/5/2019 .