99% người kém Tiếng Anh không hiểu có vấn đề gì với bức ảnh này, còn bạn?

 - Ảnh 1