Theo đó, Thủ đô phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, phòng giáo dục và đào tạo báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn.

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp bậc mầm non, lớp 1 và 6 tại Hà Nội - Ảnh 1

Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao. Nếu sỹ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng giáo dục và đào tạo phải có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và báo cáo sở giáo dục và đào tạo, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Việc tuyển sinh đối với lớp 6 theo hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, đối với các trường trung học cơ sở được công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến, nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Cụ thể, với phương thức xét tuyển, căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên của học sinh, các trường xây dựng phương án xác định điểm xét tuyển của học sinh. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10.

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp bậc mầm non, lớp 1 và 6 tại Hà Nội - Ảnh 2

Với phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, điểm tuyển sinh bằng điểm xét tuyển cộng điểm kiểm tra (tính hệ số 2).

Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5, theo hình thức trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Thời gian làm bài tối đa là 60 phút/bài kiểm tra. Các trường đề xuất môn kiểm tra, đánh giá năng lực và thời gian tổ chức hợp lý, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo trình ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt.