Cụ thể bài toán có nội dung: "Làm sao chia đều 3 quả táo cho 7 người chỉ bằng 4 lần cắt?".

 - Ảnh 1