Theo bạn, tam giác này là tam giác gì?
Theo bạn, tam giác này là tam giác gì?