Chiều 5/7 vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Theo đó, mức thu học phí sẽ tăng ở cả ba khu vực thành thị, nông thôn và miền núi.

Cụ thể: khu vực thành thị, tăng từ 110.000đồng/tháng lên 155.000 đồng/tháng (tăng 45.000 đồng so năm trước); khu vực nông thôn, từ 55.000 đồng/tháng lên 75.000 đồng/tháng (tăng 20.000 đồng); khu vực miền núi, từ 14.000 đồng/tháng lên 19.000 đồng/tháng (tăng 5.000 đồng).

Từ năm học 2018-2019, Hà Nội tăng học phí tại các trường công lập 1

Mức thu học phí đề xuất được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố so với thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng - Ảnh Internet

Số tiền từ tăng thu học phí trong năm học 2018-2019 một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí đề xuất được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố so với thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí năm học 2018-2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% so với thu nhập bình quân một nhân khẩu một tháng với khu vực thành thị

Tổng số thu học phí theo mức thu năm học 2018-2019 là 939,864 tỷ đồng, tăng 264,513 tỷ đồng so với năm học trước.

Hướng Dương (Tổng hợp)