Che nắng thì lấy nửa đầu, Đựng cơm thì lấy nửa sau mà dùng - Là chữ gì?

 - Ảnh 1