Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, hướng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều chương trình hành động cụ thể và việc làm thiết thực. Năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, toàn Đoàn đã triển khai 4 đợt hoạt động cao điểm, đặc biệt là đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tuổi trẻ Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, được triển khai bài bản, khoa học, hiệu quả và kỹ lưỡng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng. Đã có gần 500.000 lượt ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện được tổng hợp đầy đủ, gửi tới Tiểu ban Văn kiện.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ, thống nhất rất cao với các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này. Những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được dự thảo văn kiện nhấn mạnh, đó là“nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”. Sự khẳng định này đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của thế hệ trẻ ngày nay”, Anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của cách mạng, góp phần thực hiện mục tiêu, tầm nhìn của Đảng đến năm 2030 và khát vọng 2045 gắn với hai mốc lịch sử quan trọng của Đảng và của đất nước. Là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đã đầu tư nhiều giải pháp thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt trong đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên.

Thời gian qua, nội dung giáo dục của Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị; kịp thời cập nhật tình hình mới; trong đó tập trung giáo dục thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước của thanh thiếu nhi. Giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, hiếu học, yêu lao động, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.

Gần 940 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng

Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua, phương thức giáo dục của Đoàn liên tục được đổi mới, với nhiều cách làm hay, hiệu quả, như ứng dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục chính trị và nắm bắt, định hướng tư tưởng thanh thiếu nhi. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với những tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của thanh thiếu nhi từ giá trị cốt lõi “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”… Nhờ vậy, công tác giáo dục của Đoàn đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới của hệ thống chính trị, bắt nhịp nhanh hơn với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của thanh thiếu nhi. Ba phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” và các phong trào nhánh trong từng đối tượng thanh niên đã phát huy tác dụng tích cực.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ nên đã mang lại hiệu quả cao.

Những nỗ lực, cố gắng của tổ chức Đoàn đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Từ năm 2016 đến nay, đã có gần 940 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, trong đó gần 560 nghìn đoàn viên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 9 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được tôn vinh, trao các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội.

Tuy nhiên, theo anh Anh Nguyễn Anh Tuấn, bên những kết quả đạt được, chúng ta vẫn không khỏi trăn trở trước một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thế hệ trẻ hiện nay. Cụ thể như, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có xu hướng giảm, song vẫn diễn biến phức tạp; hiện tượng xâm hại, bạo hành trẻ em còn xảy ra ở mức độ đáng báo động.

Thực thi có hiệu quả Luật Thanh niên

Để góp phần thực hiện có hiệu quả những chủ trương, quan điểm của Đảng đối với thế hệ trẻ trong thời gian tới, anh Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định tập trung thực hiện một số giải pháp:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn theo tinh Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, trong đó kiên trì và kịp thời đổi mới cách thức phổ biến, học tập lý tưởng cách mạng, lý luận chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Tăng cường các biện pháp nắm nhanh, nắm chắc và định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh, nhất là vấn đề còn nhiều luồng ý kiến khác nhau. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi…

Hai là, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên, xem đây là biện pháp trung tâm trong giáo dục, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, tập trung vào những “phẩm chất” nổi bật của thanh niên.

Cụ thể là, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên. Tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi… thông qua các chiến dịch tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, mở rộng mạng lưới kết nối lực lượng làm tình nguyện.

Các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội, Đội tổ chức phải đảm bảo tính rộng khắp, huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời tạo được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và cộng đồng xã hội. Đảm bảo tính định hướng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Đảm bảo tính dẫn dắt, thông qua hoạt động tình nguyện tập hợp thanh niên phát huy sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng; từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia. Đảm bảo tính thiết thực, các hoạt động cần đi vào thực chất, xuất phát từ nhu cầu của người dân, có sản phẩm cụ thể, làm lợi cho địa phương, đơn vị, cho nhân dân. Đảm bảo tính bền vững, quan tâm đến hiệu quả lâu dài của các công trình, sản phẩm thực hiện từ phong trào, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm cho địa phương, đơn vị để duy trì và phát triển sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện…

Ba là, nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng tư tưởng chính trị và tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của đoàn viên; chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đoàn trực tiếp rèn luyện đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ trẻ cho Đảng.

Để tuổi trẻ Việt Nam thực hiện tốt sứ mệnh của mình được Đảng và Nhà nước tin tưởng, giao phó, tại diễn đàn này, Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên. Trong đó, tuổi trẻ cả nước mong muốn Đảng quan tâm lãnh đạo một số nội dung:

Thứ nhất, trân trọng đề nghị các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, đặc biệt là tổ chức thực thi có hiệu quả Luật Thanh niên 2020. Để kịp thời đưa những chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác thanh niên, tuổi trẻ cả nước tha thiết mong muốn trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008.

Thứ hai, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; có cơ chế động viên, khuyến khích, kiểm tra, giám sát về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tốt, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm…

Thứ ba, thanh thiếu nhi là lứa tuổi trẻ trung, luôn có xu hướng tìm tòi, sáng tạo, ưa đối thoại. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát huy quyền tham gia của trẻ em và lắng nghe ý kiến của thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp định kỳ, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tin tưởng, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện, cổ vũ, động viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thông qua các diễn đàn do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, Luật Thanh niên năm 2020.

Thứ tư, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư, bố trí quỹ đất, xây dựng, nâng cấp và phát huy có hiệu quả các thiết chế phục vụ hoạt động học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

“Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ”, anh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

(theo Tiền Phong)