Nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em, 30/30 quận, huyện, thị xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác trẻ em; 573/579 xã, phường, thị trấn có ban bảo vệ trẻ em. Việc thiết lập mạng lưới bảo vệ trẻ em đến cấp cơ sở giúp trẻ em nhận được sự quan tâm đầy đủ, toàn diện hơn; số vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích giảm dần.

Năm 2020, toàn thành phố ghi nhận 1.171 trẻ em bị tai nạn thương tích, giảm 196 vụ so với năm 2019; hỗ trợ, can thiệp kịp thời 24 vụ việc liên quan đến trẻ em.

Năm 2021, các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác trẻ em, ban bảo vệ trẻ em, bảo đảm không để trẻ em nào trên địa bàn Hà Nội bị ở lại phía sau.