Đáp án môn Toán: 

ĐÁP ÁN BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn Vật Lý: 

Môn Hóa Học: 


Môn Sinh Học: 

ĐÁP ÁN BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn Lịch Sử: 

Môn Địa Lý: 

Môn GDCD: 

ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh: 

Tiếng Pháp: 

Tiếng Đức: 

Tiếng Nga: 

Tiếng Nhật:

Tiếng Trung: