Câu hỏi nằm trong cuộc thi Tuần 1, Quý III, Đường Lên Đỉnh Olympia 16 có nội dung:

Tích hai số giảm đi 1176 đơn vị. Nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị, vậy thừa số thứ hai là số mấy?