Câu hỏi nằm trong cuộc thi Tuần 1, Quý III, Đường Lên Đỉnh Olympia 16 có nội dung:

Tích hai số giảm đi 1176 đơn vị. Nếu thừa số thứ nhất giảm đi 12 đơn vị, vậy thừa số thứ hai là số mấy?

Câu hỏi Olympia dành cho học sinh lớp 3 nhưng cả 4 thí sinh đều
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: 98

Đề bài cho các dữ kiện là tích hai số giảm đi 1176 đơn vị nếu thừa số 1 giảm đi 12 đơn vị. 

Ta có: Tích = Thừa số 1 x Thừa số 2 => Thừa số 2 = Tích : Thừa số 1 => Thừa số 2 = 1176 : 12 = 98.