Khi viết chữ OLYMPIA thành một dãy liên tiếp thì chữ cái thứ 46 là chữ cái gì?

 - Ảnh 1