Cuộc thi do Ban Thanh niên Nông thôn phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Trung ương ĐoànTrung ương Đoàn và Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức từ ngày 18/3 đến 2/8/2019.

Dưới đây là chi tiết Thể lệ cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên.

Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên 1Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên 2Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên 3Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên thanh niên 4