Chữ gì bỏ đầu thành tên quốc gia, mất đuôi ra một loài chim? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Cúc 

Khi bạn bỏ chữ C phía trước thì sẽ thành từ Úc (chính là nước Úc). Còn khi bỏ chữ C phía sau ta được từ Cú (tên của một loài chim).

Chữ gì bỏ đầu thành tên quốc gia, mất đuôi ra một loài chim? - Ảnh 1