Rõ ràng mỗi con bò có 4 chân nhưng khi đếm 6 con bò lại chỉ có 12 chân nhỉ?
Rõ ràng mỗi con bò có 4 chân nhưng khi đếm 6 con bò lại chỉ có 12 chân nhỉ?