Từ nào có 3 chữ cái,

Lấy đi một chữ vẫn còn lại 3?