Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020-2021.

Theo đó, từ tháng 1/2021, các nhà trường sẽ tổ chức hội thảo cấp tổ chuyên môn, cấp trường để chọn ra mô hình trường học hạnh phúc hiệu quả để tham gia báo cáo cấp cụm, cấp quận huyện vào tháng 2/2021. Mỗi quận huyện chọn ra 3 mô hình, mỗi cụm chọn ra 2 mô hình để tham gia hội thảo cấp thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021.

Hà Nội: Cụ thể hóa nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” 1

Lãnh đạo ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục cụ thể hóa nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc”; mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng “Trường học hạnh phúc” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, trong dạy và học, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội dung cần tập trung trao đổi, định hướng là những thay đổi cụ thể của từng thành viên trong nhà trường để xây dựng “Trường học hạnh phúc”, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giáo viên thay đổi trong hành vi ứng xử, trong quản trị cảm xúc khi tiếp xúc với đồng nghiệp, với học sinh, tạo môi trường học đường yêu thương, an toàn, tôn trọng.

Các đơn vị, trường học cần triển khai phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” một cách thiết thực, hạn chế tính hình thức, chú ý lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

Rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc, áp dụng phù hợp với điều kiện các trường học, với nhà giáo, người lao động trong các trường học Thủ đô. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành.