Kết quả tương đối đơn giản, ví dụ với phép tính 8 + 2 = 16.106. Bạn chỉ cần thực hiện 3 phép tính lần lượt như sau:

8 x 2 = 16

8 + 2= 10

8 - 2 = 6

Lấy kết quả ghép với nhau ta có được kết quả 16.106