Câu hỏi trong chương trình Vua Tiếng Việt có nội dung như sau: "Tìm tên một dòng sông có 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ B và kết thúc bằng chữ I"? Theo bạn tên dòng sông đó là gì? 

 - Ảnh 1