Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 17, cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý III có câu hỏi như sau: Có 10 chiếc tất xanh và 10 chiếc tất đỏ ở trong hộp. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có một đôi tất cùng màu?

 - Ảnh 1