Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 1

Argentina

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 2

Australia

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 3

Bangladesh

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 4

Chile

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 5

Đức

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 6

Hy Lạp

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 7

Ấn Độ

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 8

Indonesia

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 9

Israel

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 10

Italy

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 11

Kenya

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 12

Morocco

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 13

Pakistan

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 14

Philippines

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 15

Romania

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 16

Serbia

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 17

Sri Lanka

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 18

Anh

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 19

Ukraine

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 20

USA

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 21

Việt Nam

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trên thế giới 22

Venezuela

Theo iOne