Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học

An Hảo
Tin GD hôm nay - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo tin giáo dục hôm nay, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học - Ảnh 1

Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Cụ thể, đối với giáo dục đại học, bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thứ nhất, Thông tư số 01/2009/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ ba, Quyết định số 32/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học - Ảnh 1

Thứ tư, Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Thứ năm, Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thứ sáu, Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Thứ bảy, Quyết định số 54/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chuyên ngành Quản lý đất đai vào khối ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thuỷ sản, mã số 60.62 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Tin giáo dục hôm nay, đối với trung cấp chuyên nghiệp, bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm:

Thông tư số 39/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng.

Thông tư 40/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Nông nghiệp; Lâm nghiệp.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học - Ảnh 1

Thông tư số 41/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ.

Thông tư số 42/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Dịch vụ du lịch; Khách sạn, nhà hàng.

Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý.

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định số 78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 34/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Quyết định số 01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học - Ảnh 1

Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục.

Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay – Bộ GD&ĐT: bãi bỏ một số văn bản pháp luật về GD đại học tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong năm 2024

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu" đã tổ chức chương trình họp mặt Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hi sinh (15/6/1949 - 15/6/2024); 25 thành lập Quỹ Học bổng Vừ A Dính (05/3/1999 - 05/3/2024); 10 năm thành lập CLB "Vì Hoàng sa - Trường Sa thân yêu" (01/8/2014 - 01/8/2024).

Tiếng hát đặc biệt trong Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội Nghệ An

Trong “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trường THCS Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thiếu nhi Nghệ An cùng cất vang hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.