Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 1Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 2Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 3Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 4Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 5Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 6Trại hè Nhật Bản: Tokyo-Shizuoka-Nagano 7