Theo nghị định này, trẻ mẫu giáo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng cho mỗi năm học.

Những trẻ được hỗ trợ thuộc một trong ba trường hợp sau:

Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Trẻ là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cách chi trả kinh phí hỗ trợ, nghị định quy định, việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa sẽ được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm. Thực hiện theo một trong hai phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, hoặc cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ. 

Việc lựa chọn theo chi trả theo phương thức nào do nhà trường và ban đại diện cha mẹ trẻ thống nhất căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập, trường chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả. 

Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện việc chi trả.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2018.

Quốc Hội