Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 1Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 2Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 3Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 4Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 5Tự hào 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 6