Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 1Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 2Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 3Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 4Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 5Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 6Xứ Wales - Manchester - Liverpool 2017: Xách balo lên và đi 7