Trong mùa mưa bão, mong cho tất cả được bình yên!

Ảnh vui: Chuyện ngày bão 1

Cả nhà có một chiếc xe
Bão về chắn chắc, kỹ che kẻo… tèo

Ảnh vui: Chuyện ngày bão 2

Trời không thương cảnh… nhà nghèo
Nhỡ “vặt” hết mít phải neo cho… lành.

Ảnh vui: Chuyện ngày bão 3

Có gì kê nấy cho nhanh
Mưa to, đệm nổi bồng bềnh, ngủ đâu?

Ảnh vui: Chuyện ngày bão 4

Chẳng cần phải ở ao sâu
Mưa , ra đường phố, úp mau cá về.