Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Công văn số 2776/VP-TH ngày 27-10-2020 của Văn phòng Tổng cục Chính trị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thanh niên Quân đội và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng giai đoạn 2020-2025; trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2015-2020; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh niên Quân đội và tôn chỉ mục đích hoạt động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; Ban Thanh niên Quân đội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tăng cường hợp tác cùng Ban Thanh niên Quân đội 1

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Nội dung phối hợp tập trung vào tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của Đảng, đất nước, Quân đội, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, phối hợp trong tổ chức các chương trình, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng và nhân rộng các mô hình của thanh niên quân đội và của thanh, thiếu niên, nhi đồng cả nước...

Căn cứ vào nội dung chương trình hợp tác được ký kết, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Ban biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ cơ chế đồng chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cơ quan quản lý, chỉ đạo cấp trên về công tác báo chí, tuyên truyền. Hằng năm, hai bên tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch thực hiện năm tiếp theo.