Theo đó, GCN là mẫu duy nhất có nội dung và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT. Trên mẫu có in số seri màu đỏ, logo BHXH Việt Nam. Số seri ở phía trên bên phải mẫu gồm 10 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu là mã tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân ký hiệu bằng số 98). 8 ký tự tiếp theo là số tự nhiên bắt đầu từ 00000001 (trong ảnh).

Cơ sở y tế (CSYT) và người hành nghề khám chữa bệnh tại CSYT theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế có thẩm quyền cấp GCN. Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị cấp phôi GCN kèm theo Danh sách người hành nghề được CSYT đó phân công ký GCN và kế hoạch sử dụng phôi theo từng loại trong năm, gửi đến BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi CSYT đó đặt trụ sở để được cơ quan BHXH cấp phôi GCN.

BHXH&BHYT: Mẫu mới Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 1

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các CSYT có trách nhiệm thông báo kịp thời khi có những thay đổi “Thông tin về quản lý cấp GCN” cho cơ quan BHXH nơi cấp phôi để đăng tải công khai trên Trang tin điện tử BHXH Việt Nam và cơ quan BHXH tỉnh, TP. Các thay đổi gồm: Tên CSYT được cấp GCN, phạm vi hoạt động chuyên môn, mẫu dấu, số quyển, số tờ, số seri phôi bị mất hoặc các thay đổi khác của CSYT liên quan đến việc cấp GCN, quản lý và sử dụng phôi; biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN và mẫu chữ ký của những người này. CSYT khi cấp GCN cho người lao động thì đồng thời cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu các hồ sơ giấy tờ cấp GCN vào cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH xây dựng phần mềm hỗ trợ CSYT và cơ quan BHXH trong việc cung cấp thông tin về cấp quản lý GCN; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung “Thông tin về quản lý cấp GCN” để chia sẻ, kết nối, liên thông giữa CSYT với cơ quan BHXH trong toàn quốc, theo dõi, quản lý và bảo toàn cơ sở dữ liệu này theo quy định...

(Theo Baohiemxahoi.gov.vn)