Thay vì 6 ô ký tự như trước kia, mã số thẻ đổi mới sẽ chỉ còn 4 ô (*) gồm 15 ký tự với các ký hiệu được giải thích như sau:

BHXH&BHYT: Thú vị những ô số 1

Hai ký tự đầu tiên ở ô số 1 và cũng là ô duy nhất được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latin) quy định đối tượng tham gia BHYT. Đối với học sinh chúng mình sẽ có mã BHYT ở ô thứ nhất là HS.

BHXH&BHYT: Thú vị những ô số 2

Hiện nay, thẻ BHYT chỉ còn 4 ô ký tự.

Bắt đầu từ ô số 2 đến ô số 4, các ký hiệu trong mã số thẻ BHYT lại được quy định bằng các con số cụ thể. Trong đó:

- Ô số 2 được ký hiệu bằng các số từ 1 đến 5: Quy định mức hưởng BHYT.

- Ô số 3 được ký hiệu bằng các số từ 01 đến 99: Là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát hành thẻ BHYT.

- Ô số 4 chứa mười con số: Là số định danh cá nhân của người tham gia BHYT.

Với những thông tin cụ thể trên, người tham gia BHYT dễ dàng xác định được quyền lợi của mình khi khám chữa bệnh bằng BHYT.

(*): Theo Quyết Định số 1351/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015.

BHXH&BHYT: Thú vị những ô số 3

Trước đây, thẻ BHYT có 6 ô ký tự.

ZUM