1.Làm sao xếp 10 con bò thành 5 hàng, mỗi hàng 4 con?

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  1

Câu trả lời : Xếp thành hình ngôi sao.

 Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  2


2.Liệu bạn có đủ thông minh và nhanh nhạy để tìm ra con số còn thiếu trong thời gian 1 phút?

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  3

 Câu trả lời: 91.

3.Nếu tìm thấy 10 điểm khác biệt giữa hai ảnh này, bạn là người có đôi mắt thật tinh tường

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  4Câu trả lời: (Trong ảnh)

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  5

4.Đề bài chung cho cả năm câu hỏi: Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  6
Câu trả lời:

Xét mỗi hình thoi ta thấy số ở dưới bằng số ở đỉnh trừ đi hai số hai bên.

Ở hình đầu tiên ta có 10 - 3 - 1 = 6. Suy ra số ở dưới là 6.

Tương tự ở hình cần tìm ta có 12 - 5 - 3 = 4. Suy ra số ở dưới hay chính là số cần điền vào dấu hỏi chấm là 4.

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  7
Câu trả lời:

Xét mỗi hàng trong hình ta thấy số ở giữa bằng hiệu hai số bên trái cộng hiệu hai số bên phải. Lưu ý ở mỗi hiệu, ta lấy số lớn trừ số bé.

Ví dụ ở hàng ngang thứ nhất, hiệu hai số bên trái là 4 - 1 = 3 và hiệu hai số bên phải là 11 - 3 = 8. Số ở giữa hay chính là tổng của hai hiệu trên là 8 + 3 = 11.

Tương tự ở hàng ngang cuối cùng, ta có số ở giữa bằng (5 - 1) + (4 - 1) = 7.

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  8

Câu trả lời

Xét mỗi ngôi sao ta thấy số ở giữa bằng kết quả chênh lệch giữa tổng các số chẵn ở đỉnh sao và tổng các số lẻ ở đỉnh sao (lấy tổng lớn trừ tổng nhỏ).

Ví dụ ở ngôi sao đầu tiên, tổng các số chẵn ở đỉnh là 4 + 6 + 2 = 12. Tổng các số lẻ là 1 + 3 = 4.

Kết quả chênh lệch giữa hai tổng này được tìm bằng cách lấy tổng lớn trừ tổng nhỏ. Ta có 12 - 4 = 8. Suy ra số ở giữa ngôi sao là 8.

Tương tự ở ngôi sao cuối cùng, tổng các số chẵn ở đỉnh là 10 + 2 = 12. Tổng các số lẻ là 5 + 5 + 7 = 17.

Kết quả chênh lệch giữa hai tổng này là 17 - 12 = 5. Suy ra số cần điền vào dấu hỏi chấm là 5.

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  9
Câu trả lời:

Coi mắt xích đầu tiên phía trên là mắt xích thứ nhất, ta thấy số trong các mắt xích ở vị trí lẻ giảm dần 2; 3; 4 và 5 đơn vị. Số trong các mắt xích ở vị trí chẵn tăng dần 2; 3; 4 và 5 đơn vị.

Ta có:

Số ở mắt xích thứ hai là 2. Mắt xích thứ tư là 2 + 2 = 4. Mắt xích thứ sáu là
4 + 3 = 7. Mắt xích thứ tám là 7 + 4 = 11. Mắt xích thứ mười là 11 + 5 = 16.

Vậy số cần điền vào dấu hỏi chấm là 16.

Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn  10
Câu trả lời:

Hình khá rối mắt nhưng quy luật để tìm ra số còn thiếu lại rất đơn giản. Dễ dàng nhận thấy tổng các số trong mỗi hình vuông nhỏ đều bằng 22.

Hình vuông thứ nhất: 2 + 4 + 9 + 7 = 22.

Hình vuông thứ hai: 11 + 2 + 6 + 3 = 22.

Hình vuông thứ ba: 5 + 5 + 6 + 6 = 22.

Hình vuông cuối cùng: 1 + 4 + ? + 8 = 22. Suy ra số cần điền vào dấu hỏi chấm là 9.

Ngọc Hiệp (Tổng hợp)