Tin giáo dục hôm nay, ngày 17/2/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 503/BGDĐT-GDTH về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023.

Tin GD hôm nay - Bộ GD&ĐT: Giáo viên không tham gia bồi dưỡng không dạy lớp 3,7,10 - Ảnh 1

Theo đó, nội dung tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 có một số điều đáng chú ý như sau:

Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 được lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên, là một phần trong tổng thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư số 19/2019/TTBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời lượng bồi dưỡng được tính trong Chương trình bồi dưỡng theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung bồi dưỡng là hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều phải tham gia bồi dưỡng.

Hình thức bồi dưỡng trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo các lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa phương.

Thời gian bồi dưỡng hoàn thành trước ngày 31/7/2022. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các chế độ khác cho các giáo viên, cán bộ quản lý tham gia vào quá trình bồi dưỡng được đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành. Kinh phí và các chế độ liên quan đến báo cáo viên do nhà xuất bản chi trả.

Không bố trí giáo viên giảng dạy nếu không bồi dưỡng/bồi dưỡng không đạt

Tin giáo dục hôm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian quy định.

Tin GD hôm nay - Bộ GD&ĐT: Giáo viên không tham gia bồi dưỡng không dạy lớp 3,7,10 - Ảnh 1

Căn cứ vào số lượng giáo viên tham dự bồi dưỡng, sở giáo dục sắp xếp, bố trí giáo viên thành các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ sách giáo khoa, đảm bảo tất cả giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 và cán bộ quản lý được bồi dưỡng dạy sách giáo khoa phù hợp với lựa chọn của cơ sở giáo dục.

Ban hành quyết định điều động, lập danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng tương ứng với mỗi lớp học của từng môn học/hoạt động giáo dục, từng bộ sách, trong đó có đầy đủ thông tin về giáo viên.

Xếp lịch học cụ thể từng môn học/hoạt động giáo dục theo tiến độ thời gian quy định đảm bảo chất lượng, danh sách giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng được gửi đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước khi tổ chức bồi dưỡng để phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định; những giáo viên không tham gia bồi dưỡng hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023.

Ngoài ra, Công văn số 503 còn chỉ đạo các sở giáo dục, các nhà xuất bản tổ chức cung ứng sách giáo khoa năm học 2022-2023. Bạn đọc có thể xem toàn bộ nội dung tại đây.