Trong dự thảo có nêu nguyên tắc lấy ý kiến của trẻ em: bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia. Cung cấp đấy đủ thông tin cho trẻ em, nội dung, hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến nguyện vọng. Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em khi tham gia lấy ý kiến.

Lựa chọn trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên tham gia lấy ý kiến theo cơ cấu phù hợp về độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh và sự phát triển của trẻ em.

Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố.

Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải được tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực.

Người thực hiện lấy ý kiến của trẻ em phải có kiến thức, thái độ thân thiện, kỹ năng phù hợp với trẻ em.

Hình thức lấy ý kiến gồm phiếu lấy ý kiến của trẻ em; diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua điện thoại; thông qua môi trường mạng. Trong quy trình, còn có khâu tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của trẻ em.

Sau khi văn bản được ban hành, chậm nhất 60 ngày, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải thông tin, phản hồi cho trẻ em về những ý kiến đã được tiếp thu, quy định trong văn bản; giải thích, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em không được tiếp thu.