Bạn có muốn sở hữu một xe rơ-móoc Cocacola không?

30/11/-1

Hãy chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu nhưng đừng uống hết từng đó coca nhé!