•BHYT – “Thầy thuốc” của mọi nhà.

•Tham gia BHYT là bảo vệ sức khỏe.

•BHYT hỗ trợ viện phí lúc ốm đau.

•Cuộc sống thêm ý nghĩa khi có BHYT cạnh bên.