Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ thị toàn ngành Giáo dục ưu tiên tập trung thực hiện các 9 nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018 - 2019 như sau: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh việc tổ chức thi THPT quốc gia năm học 2018 - 2019 1

Bộ GD&ĐT cũng chỉ ra 5 giải pháp cho ngành giáo dục. Một trong số đó là nhóm giải pháp chung tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục. Trong đó, Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục duy trì ổn định phương án tổ chức thi THPT quốc gia, thực hiện điều chỉnh kỹ thuật một số khâu trong quy trình tổ chức thi để đảm bảo kết quả thi khách quan, công bằng.

Bộ GD&ĐT cũng xác định tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia và đánh giá quốc tế (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.