Với chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học được quy định trong Nghị quyết 88 của Quốc hội, Bộ GDĐT đã tiếp nhận 49 bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học và hoạt động giáo dục ở lớp 1, từ 3 nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa gửi về đề nghị thẩm định. Sau một thời gian thẩm định sách giáo khoa với quy trình nghiêm ngặt, cách thức triển khai khoa học, khách quan, công khai, minh bạc, cùng sự rà soát độc lập của Bộ, ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT ký Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Báo cáo chi tiết về kết quả thẩm định và phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – Thái Văn Tài cho biết, ngày 22/12/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Thông tư số 33). Ngày 24/6/2019, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch số 544/KH-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT và Thông báo số 543/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài báo cáo quá trình thẩm định sách giáo khoa tại họp báo.

Hết thời hạn thông báo, Bộ GDĐT đã tiếp nhận sách giáo khoa từ 03 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 09 môn học ở lớp 1, cụ thể như sau: môn Tiếng Việt: 6 bản mẫu; môn Toán: 6 bản mẫu; môn Đạo Đức: 6 bản mẫu; môn Tự nhiên - Xã hội: 5 bản mẫu; môn Giáo dục thể chất: 4 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Âm nhạc): 5 bản mẫu; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật): 5 bản mẫu; Hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu; môn Tiếng Anh: 6 bản mẫu.

 

Dựa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn và các yêu cầu cần đạt của từng bản mẫu sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 33, Hội đồng tiến hành thẩm định từng bản mẫu sách giáo khoa và kết luận theo ba mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa”, “Không đạt”. Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (77,70%) được đánh giá mức “Đạt”; có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục (22,3%) được đánh giá ở mức “Không đạt”.

Sau khi tiến hành các bước rà soát cuối cùng các bản mẫu được đánh giá "Đạt", có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này. Cụ thể, môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc mỗi môn có 5 cuốn sách giáo khoa; môn Tự nhiên và xã hội có 3 cuốn; Giáo dục thể chất có 1 cuốn; Hoạt động trải nghiệm có 3 cuốn.

Sách Toán và Tiếng Việt tập 1 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Về 6 bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng thẩm định đánh giá “Đạt” nhưng chưa được phê duyệt lần này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết, tất cả đều thuộc môn Tiếng Anh. Đây là môn học tự chọn ở lớp 1, giống như môn Tiếng dân tộc thiểu số. Bộ GDĐT sẽ công bố danh mục sách giáo khoa được phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông vào lần sau. Lần này chỉ gồm sách của các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Đánh giá chung về các sách giáo khoa, theo Vụ trưởng, các cuốn sách đều được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông, với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Đây là sự khác biệt cơ bản và lớn nhất của sách giáo khoa mới so với sách hiện hành.

Đối với các bản mẫu sách giáo khoa xếp loại “Không đạt”, hầu hết các tác giả đều có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua nhà xuất bản) đề nghị về Bộ GDĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định. Bộ GDĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12/2019.

Theo lộ trình được Bộ GDĐT đặt ra, trước tháng 3/2020 các địa phương phải hoàn thành việc lựa chọn và công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường phổ thông của tỉnh. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, Sở GDĐT cùng các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1.