ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 1

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 2

 

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 3

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 4

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 5

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 6

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 7

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 8

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 9

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 10

ĐH Đoàn khóa XI: Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất 11Theo Thanh niên