Đó là những nội dung chính trong qui định mới về dạy thêm học thêm của Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành tới các trường. Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui đinh về dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT Hà Nội đã gửi hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố về nội dung này.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau: hoạt động dạy thêm, học thêm phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh về thời lượng thời gian và khối lượng kiến thức. Các thầy cô giáo không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh. Không xếp thời gian khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học. Không ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm; học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp chính khóa; học sinh trong cùng 1 lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. Không dạy thêm với với học sinh tiểu học, học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày...

Về việc thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ rõ: thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm... mức thu tiền học dựa trên thỏa thuân giữa gia đình học sinh và nhà trường. Tuy nhiên không được vượt mức tối đa như sau:

Hà Nội: Cấm dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học 1 

Ngọc Hà