Phòng, chống COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch 1