1. Đáp án chính xác nhất là?

2. Tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi?

3. Di chuyển một que diêm để có phép tính đúng khác?

4. Điền số thích hợp vào dấu hỏi?

5. Có tất cả bao nhiêu hình vuông?

6. Điền các số ở bên trái vào các hình tròn trên ba cạnh tam giác bên phải sao cho tổng các số trong hình tròn ở mỗi cạnh là 17?