Ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý 'tránh hình thức' trong phong trào thi đua 1

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại đại hội

"Có thể nói đây là tư tưởng mang ý nghĩa chiến lược của Đảng ta, là một phương thức tổ chức công việc hết sức có hiệu quả, không phải chỉ trong giai đoạn bây giờ mà từ xưa đến nay”, bác khẳng định.

Nêu rõ trong 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định nhờ có sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định.

Theo Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Các ngành, các cấp, các địa phương có các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Qua thực tiễn các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực và khắp mọi miền của Tổ quốc.

"Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam", bác khẳng định.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng. Đó là nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập, áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm.

Bên cạnh đó, bác cũng lưu ý công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen bậc cao; tính tiêu biểu, nêu gương và lan toả trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế...

"Còn nhiều việc vẫn hình thức lắm"

Về công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương đường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, để công tác thi khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý 'tránh hình thức' trong phong trào thi đua 2

Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

“Tôi muốn nói là tránh hình thức. Còn nhiều việc vẫn hình thức lắm. Làm sao cho thật thiết thực, mang lại hiệu quả cụ thể”, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo bác, đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích của người lao động, của bộ, ban, ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị và lợi ích của cả xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung tiêu chí cụ thể, rõ ràng, để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy động sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Bác nhấn mạnh thi đua là để đào tạo rèn luyện và xây dựng con người mới. "Tôi nhắc lại: Tránh hình thức!", Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua. "Sau Đại hội này, tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu có mặt hôm nay hãy tiếp tục phát huy nặng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, xã hội", Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định.