Sở yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục. Cụ thể như sau: 

Đối với các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ bao gồm trường THPT Lê Quý Đôn, trường THPT Nguyễn Hiền và trường THPT Nguyễn Du, các mức thu được quy định cụ thể như sau (Lưu ý: Phí không bao gồm các khoản thu chi hộ và thu thỏa thuận khác, không thuộc các hoạt động đã nêu như chương trình Anh Văn tích hợp, tổ chức các lớp phục vụ bán trú theo nhu cầu của người học...): 

- Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng Trường mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau:

- Nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng)

- Mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng)

- Tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng)

- THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng)

- THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng)

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào điều kiện tình hình cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu - chi  cho từng nội dung thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế năm học 2019 - 2020. 

Sở cũng lưu ý thêm. tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh học sinh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn cho từng học sinh, thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng nghĩa với việc phải giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.