...

Cội nguồn sức mạnh xây dựng đất nước

Ðây là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Việt Nam từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành nước tự do, độc lập.

Tin đọc nhiều