#TRUNG HỌC CƠ SỞ#TRUNG HỌC CƠ SỞ

...

Tất cả các xã trên toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Kết quả phổ cập giáo dục Trung học cơ sở của các địa phương trên cả nước được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng. 100% số huyện và 100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.