#TRƯỜNG DÂN LẬP#TRƯỜNG DÂN LẬP

...

Giảm trên 1.000 trường công lập trong năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, cả nước giảm 1.167 trường công lập ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó bậc tiểu học giảm nhiều nhất với 879 trường.